Diaconaal Platform Ede


Het Diaconaal Platform Ede (DPE) is opgericht in 2006 en heeft een bereik van ongeveer 25 kerken en geloofsgemeenschappen in de gemeente Ede. Doel van het DPE is enerzijds het versterken van de diaconale taak van de afzonderlijke kerken, en anderzijds het coördineren van gezamenlijke activiteiten ten behoeve van de lokale samenleving.

Inspireren en motiveren
Een paar keer per jaar komen afgevaardigden van de verschillende kerken op een Platformavond bij elkaar. Op zo'n avond komen onderwerpen aan de orde, waar elke kerk mee te maken heeft of kan krijgen. Denk daarbij aan thema’s als

• Eenzaamheid – hoe benaderen we het thema en wat kunnen we eraan doen?
• Armoede en geldzorgen – hoe kom je mensen die met deze vragen tobben op het spoor?
• Aandacht voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking – Krijgen ze aandacht en ruimte in de christelijke gemeente? Wat kunnen we voor hen betekenen zodat ze deel kunnen uitmaken van de samenleving?

Door naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren worden diakenen geïnspireerd en gemotiveerd om in hun eigen kerk aan de slag te gaan.
Ook kan overleg leiden tot een gezamenlijk initiatief of een gesprek met de overheid of een andere organisatie over onderwerpen die de samenleving breed raken.

Kerk overstijgende projecten
Onder verantwoordelijkheid van het DPE zijn verschillende kerk overstijgende projecten opgestart. Tientallen vrijwilligers en enkele - deels betaalde - coördinatoren zetten zich daarvoor in.Structurele projecten die de afgelopen jaren van de grond zijn gekomen zijn SchuldHulpMaatje Ede, HipHelpt Ede, HipHelpt Inloopspreekuur en Noodfonds Ede.Daarnaast worden er regelmatig eenmalige acties geïnitieerd, zoals in 2022 de actie ‘Ede geeft warmte’, waarbij geld werd ingezameld voor Edenaren die door de snel stijgende kosten van energie financieel in de problemen dreigden te komen.

Dienstbaar voor de samenleving
Omzien naar elkaar en helpen waar geen helper is, dat is de diaconale taak van elke christelijke gemeente. Daarbij zijn de kerken niet alleen zorgzaam voor de eigen gemeenteleden maar ook dienstbaar aan de samenleving. Financieel wordt dit door de gezamenlijke kerken en met steun van de gemeente Ede mogelijk gemaakt.

Wil je persoonlijk je steentje bijdragen? Meld je dan aan als vrijwilliger bij een van de projecten.