PrivacyverklaringPrivacyverklaring Diaconaal Platform Ede
Het Diaconaal Platform Ede verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Wij vinden privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met deze persoonsgegevens om.
Het Diaconaal Platform Ede is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Het Diaconaal Platform Ede verzamelt persoonsgegevens door het verwerken van een vraag om informatie via het contactformulier of het op welke manier dan ook stellen van een hulpvraag bij een van onze projecten. Deze informatie kan onder andere bestaan uit naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de bezoeker, hulpvrager of verwijzer. Bij de verwerking van persoonsgegevens maken wij gebruik van de diensten van derden voor de ondersteuning van onze organisatie, bijvoorbeeld op het gebied van ICT. Met deze derden sluiten wij verwerkersovereenkomsten zoals de wetgeving dit vereist.

Doel van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doelen, zoals voor:

•   Het registreren van personen die hulp willen bieden als
    - Schuldhulpmaatje
    - Hulpbieder bij HipHelpt
    - Vrijwilliger bij HipHelpt Inloopspreekuur
    - Anderszins

•   Het registreren van personen die een hulpvraag hebben voor
    - SchuldHulpMaatje Ede
    - HipHelpt Ede
    - HipHelpt Inloopspreekuur
    - Noodfonds Ede

•   Het registreren van personen die mee willen doen aan een ander project

•   Contact opnemen indien dat nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren

•   Het verzenden van onze nieuwsbrief

Bewaartermijn
Het Diaconaal Platform Ede bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Ook de door ons gebruikte programma’s verwijderen gebruikers- en gebeurtenisgegevens die ouder zijn dan de bewaarperiode die wij hebben aangegeven.

Delen van persoonsgegevens met derden
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld als er een wettelijke verplichting of rechtvaardiging is zoals het afsluiten van een verwerkersovereenkomst. Het Diaconaal Platform verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden zonder dat hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven. Ook worden geen e-mailadressen aan derden verstrekt ten behoeve van marketingdoeleinden.

Website en Cookies
Diaconaal Platform Ede gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Wanneer je via de website van Het Diaconaal Platform Ede wordt doorverwezen naar een andere website is deze verklaring niet meer van toepassing. Deze privacyverklaring geldt alleen voor de website van Het Diaconaal Platform Ede.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Diaconaal Platform Ede en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@diaconaalplatformede.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 
Diaconaal Platform Ede wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Het Diaconaal Platform Ede neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@diaconaalplatformede.nl

Aanpassen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de wet- en regelgeving of in de bedrijfsvoering van Het Diaconaal Platform Ede. Wanneer je vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contact
Onze contactgegevens voor vragen, opmerkingen of klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:
Diaconaal Platform Ede
Posthoornstraat 8
6711 BX Ede
tel: 0318 616669
e-mail: info@diaconaalplatformede.nl